ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කරගන්න විදිහ

 • Author
  Posts
 • May 8, 2020 at 8:39 pm #3547

  ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කරගන්න විදිහ ගැන video එකක් කරන්න.

  නැත්තන් කරන්න ඕන පියවරවල් කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

  May 9, 2020 at 11:57 am #3550

  mn dakka video ekak tynwa a gana.

  https://www.youtube.com/watch?v=LCdPwDfiXPg

 • You must be logged in to reply to this topic.