ක්ලෝන් කරන්නේ කොහොමද?

 • Author
  Posts
 • August 19, 2021 at 1:39 pm #9525

  අපි දැනට හදල තියෙන වෙබ් සයිට් එකම තවත් ඩොමේන් එකකට කොපි කරගෙන ඒ සයිට් දෙක වෙන වෙනම එඩිට් කරන්නේ කොහොමද?

  August 20, 2021 at 6:22 pm #9535

  https://youtu.be/qqtUVXd8YJ8

 • You must be logged in to reply to this topic.