ලංකාවේ අයට Product sell කරන්න dropshipping එකක් කරොත්??

  • Author
    Posts
  • October 29, 2021 at 1:52 pm #10326

    Aliexpress එකේ product ලංකාවට එන්න මාසයක් යනවා. එකට විසදුමක් දන්නවද? ඒ කියන්නේ පිටරටින් ඉක්මනට Product ගෙන්වන විදිහක්??

  • You must be logged in to reply to this topic.