වෙබ් අඩවි නිර්මාණය කරගැනිම සඳහා සහ පාඨමාලා ගැන විමසීම

 • Author
  Posts
 • December 4, 2020 at 10:53 am #7721

  <font style=”vertical-align: inherit;”><font style=”vertical-align: inherit;”>වෙබ් අඩවි පාඩම් මාලාව සඳහා අය කිරිම් කෙසේද කාලය කොපමණද යන්න කරුණාකර දන්වනවාද ? ඔබ ඔබ ගාස්වෙතු අයකර වෙබ් අඩවි නිර්මාණය කර දෙනවාද ඒ සඳහා ඔබව ඍජුව හමුවිම සඳහා අමතන්න හැති දුරකථන අංකයක් ලබා දෙන්න. මගේ අංක පහත සඳහන් කරමි. </font></font>

  <font style=”vertical-align: inherit;”><font style=”vertical-align: inherit;”><font style=”vertical-align: inherit;”><font style=”vertical-align: inherit;”>0777323164</font></font></font></font>

  <font style=”vertical-align: inherit;”><font style=”vertical-align: inherit;”><font style=”vertical-align: inherit;”><font style=”vertical-align: inherit;”><font style=”vertical-align: inherit;”><font style=”vertical-align: inherit;”>0711669927</font></font></font></font></font></font>

  <font style=”vertical-align: inherit;”><font style=”vertical-align: inherit;”><font style=”vertical-align: inherit;”><font style=”vertical-align: inherit;”><font style=”vertical-align: inherit;”><font style=”vertical-align: inherit;”><font style=”vertical-align: inherit;”><font style=”vertical-align: inherit;”>horanagamini@gmail.com</font></font></font></font></font></font></font></font>

  <font style=”vertical-align: inherit;”><font style=”vertical-align: inherit;”>
  </font></font>

  December 6, 2020 at 11:23 pm #7734

  Please send an email to thushara@wpsinhala.com

 • You must be logged in to reply to this topic.