අන්තර්ජාලය ඔස්සේ භාණ්ඩ විකුණන්න web store එකක් හදන විදිය මුල ඉදන් සරලව මේ How to create an online store Sinhala Guide එකෙන් ඉගන ගන්න පුළුවන්.

මේ ecommerce website එක හදන්න මම පාවිච්චි කරේ Free Theme එකක් සහ Free Plugins.

Woocommerce Shortcodes

1. Featured Products
[products limit="6" columns="3" visibility="featured" ]
2. Category Based Products
[products limit="6" columns="3" category="women"]

Download Resources

Website Resources මෙතනින් download කර ගන්න. – Download Resources

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

2 Comments